Tydligt samband mellan barns och föräldrars tandhälsa

Barn vars föräldrar har hål i tänderna har en dubbel så hög risk att själva ha hål i tänderna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Överlag har de flesta barn är en bra tandhälsa då 95 procent av alla 3-åringar är kariesfria. Däremot kan man se tydliga samband för de barn som har hål i tänderna. Det är bland annat 1,5-2 gånger vanligare att en tandläkare upptäcker karies hos ett barn om barnets föräldrar har karies.

I Socialstyrelsens rapport ”Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga” beskriver Socialstyrelsen flera samband mellan ett barns munhälsa och dess föräldrar.

De föräldrar som är de största riskfaktorernas för sitt barns munhälsa är föräldrar som får ekonomiska bidrag, föräldrar som har en låg utbildning, föräldrar som är unga, föräldrar som själva har en dålig tandhälsa och som inte går till tandläkaren samt invandrarföräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa.

I Stockholms län kunde rapporten också avslöja ett tydligt samband mellan barns munhälsa och resurssvaga kommuner i Stockholms län och kommuner med en tydlig täthet av invandrargrupper så som Rinkeby, Tensta och Husby. Socialstyrelsen anser därför i rapporten att fler åtgärden måste riktas mot dessa resurssvaga kommuner och mot invandrarföräldrar som kommer från länder utanför Norden och Västeuropa.

Det finns flera förklaringar till varför en dålig munhälsa skulle ha socialekonomiska samband. Rapporten nämner en ojämlik fördelning av resurser i dessa resurssvaga kommuner och att lägre utbildade personer med en lägre social status generellt väljer beteenden som är skadligare för hälsan. Uteblivna besök förklaras med stress och oro. Risken för uteblivna besök är särskilt stor om föräldrarna själva inte går till tandläkaren.