Tydligt samband mellan barns och föräldrars tandhälsa

Barn vars föräldrar har hål i tänderna har en dubbel så hög risk att själva ha hål i tänderna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Överlag har de flesta barn är en bra tandhälsa då 95 procent av alla 3-åringar är kariesfria. Däremot kan man se tydliga samband för de barn som har hål i tänderna. Det är bland annat 1,5-2 gånger vanligare att en tandläkare upptäcker karies hos ett barn om barnets föräldrar har karies.

I Socialstyrelsens rapport ”Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga” beskriver Socialstyrelsen flera samband mellan ett barns munhälsa och dess föräldrar.

De föräldrar som är de största riskfaktorernas för sitt barns munhälsa är föräldrar som får ekonomiska bidrag, föräldrar som har en låg utbildning, föräldrar som är unga, föräldrar som själva har en dålig tandhälsa och som inte går till tandläkaren samt invandrarföräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa.

I Stockholms län kunde rapporten också avslöja ett tydligt samband mellan barns munhälsa och resurssvaga kommuner i Stockholms län och kommuner med en tydlig täthet av invandrargrupper så som Rinkeby, Tensta och Husby. Socialstyrelsen anser därför i rapporten att fler åtgärden måste riktas mot dessa resurssvaga kommuner och mot invandrarföräldrar som kommer från länder utanför Norden och Västeuropa.

Det finns flera förklaringar till varför en dålig munhälsa skulle ha socialekonomiska samband. Rapporten nämner en ojämlik fördelning av resurser i dessa resurssvaga kommuner och att lägre utbildade personer med en lägre social status generellt väljer beteenden som är skadligare för hälsan. Uteblivna besök förklaras med stress och oro. Risken för uteblivna besök är särskilt stor om föräldrarna själva inte går till tandläkaren.

Prisinformation av tandläkare

En tredjedel av alla patienter anser att de inte får tillräcklig prisinformation hos tandläkaren. Det visar Socialstyrelsens nationella utvärdering av tandvård. ”Vårdgivarna har inte lyckats särskilt väl med sitt informationsansvar” står det i utvärderingen. I och med detta ändrar nu Socialstyrelsen sina riktlinjer och rekommendationer för vuxentandvård. Socialstyrelsen anser bland annat att tandläkarna måste bli bättre på att informera om kostnader och om olika behandlingsalternativ. Läs mer om Socialstyrelsens rekommendationer och utvärdering i en artikel på Tandläkartidningen.se.

Hur ska då tandläkarna nå ut med information om priser och behandlingar? Ja, det finns många sätt att göra detta på, bland annat att vara mer informativ vid det faktiska besöket. Ett annat sätt att nå ut med information är att man som tandläkare skulle kunna utnyttja den nya söktjänsten Tandläkare.se genom att registrera sig där. På den söktjänsten kan man som tandläkare fylla i information om sin mottagning, olika typer av behandlingar och även prisuppgifter. På detta sett är tandläkarna informativa samtidigt som patienter själva kan ta reda på information om priser och behandling redan innan man besöker mottagningen.

En anledning till att tandläkare inte vill skylta med sina priser kan vara för att de ofta tar mer betalt än vad referensprislistan som försäkringskassan tagit fram för vad olika behandlingar bör kosta. Referensprislistan skiljer sig såklart något beroende på om det är allmäntandvård eller specialisttandvård, men hur som helst lägger sig de flesta tandläkarna över detta pris utan att i förväg tala om detta för patienten.

Det kan också vara så att man som patient inte frågar eftersom man inte är medveten om detta och tänker inte på att behandlingen hade kunnat kosta mindre någon annanstans eller för att man inte vet om att det finns andra behandlingsalternativ.

Tandläkare.se är även en bra söktjänst för patienten. Patienten kan själv hitta information, jämföra priser och skapa sig en egen bild. En kundmedvetenhet som finns i de flesta branscher, förutom i tandvården. Något som det nu borde gå att bli ändring på, både genom Tandläkare.se och genom socialstyrelsens nya riktlinjer.

Tandregleringsvård för barn och ungdomar

Stockholms läns landsting inför från och med den 1 januari 2012 auktorisation för
vårdgivare som vill bedriva tandregleringsvård för barn och ungdomar. Uppdraget omfattar barn och ungdomar 3-19 år, vilka erbjuds att välja någon av de vårdgivare som landstinget auktoriserat. Auktorisationsförfarandet är en anpassning till lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Från och med den 1 januari 2012 måste vårdgivare som vill bedriva tandregleringsvård för barn och ungdomar med ersättning från Stockholms läns landsting vara auktoriserade. Det betyder att även den vårdgivare som idag har avtal om sådan verksamhet och som vill fortsätta med denna måste ansöka om auktorisation. Kostnaden för tandreglering tas alltjämt av SLL. Även företag under bildande kan ansöka. Privata och offentligt drivna vårdgivare auktoriseras på samma villkor. Man ansöker om auktorisering här.

En viktig sak att tänka på är att vårdgivare ska ha en god tillgänglighet för patienter med olika funktionsnedsättningar. För de brister som eventuellt finns görs en rimlighetsbedömning utifrån varje vårdgivares speciella förutsättningar och lokalens beskaffenhet. Vid behov kan samråd ske med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tillgänglighetsgrupp som beslutar om eventuell kompletterande besiktning av Locum.