Tandregleringsvård för barn och ungdomar

Stockholms läns landsting inför från och med den 1 januari 2012 auktorisation för
vårdgivare som vill bedriva tandregleringsvård för barn och ungdomar. Uppdraget omfattar barn och ungdomar 3-19 år, vilka erbjuds att välja någon av de vårdgivare som landstinget auktoriserat. Auktorisationsförfarandet är en anpassning till lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Från och med den 1 januari 2012 måste vårdgivare som vill bedriva tandregleringsvård för barn och ungdomar med ersättning från Stockholms läns landsting vara auktoriserade. Det betyder att även den vårdgivare som idag har avtal om sådan verksamhet och som vill fortsätta med denna måste ansöka om auktorisation. Kostnaden för tandreglering tas alltjämt av SLL. Även företag under bildande kan ansöka. Privata och offentligt drivna vårdgivare auktoriseras på samma villkor. Man ansöker om auktorisering här.

En viktig sak att tänka på är att vårdgivare ska ha en god tillgänglighet för patienter med olika funktionsnedsättningar. För de brister som eventuellt finns görs en rimlighetsbedömning utifrån varje vårdgivares speciella förutsättningar och lokalens beskaffenhet. Vid behov kan samråd ske med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tillgänglighetsgrupp som beslutar om eventuell kompletterande besiktning av Locum.